ارتباط با ما 021-22768431

درباره ما

زمان مطالعه: 3 دقیقه
شرکت مهندسی هوشمند سازگان

شرکت مهندسی هوشمند سازگان

شرکت مهندسی هوشمند سازگان

شرکت مهندسی هوشمندسازگان با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و با هدف تولید سیستم های نرم افزاری در سال 1378 تاسیس شد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از بدو شکل گیری خود بر آن بوده که ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ﺗـﻮان ﻋﻤﻠـﯽ و تجربه ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ضمن دستیابی به ﺷﻨﺎﺧﺖ صحیح از ﻧﯿﺎزﻫﺎی خریداران و با بهره گیری از دانش و روش های کارآمد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ دراﺧﺘﯿﺎر خریداران خود قرار دﻫﺪ.

مشاوره

مشاوره

مشاوره فنی در زمینه IT

طراحی و پیاده سازی

طراحی و پیاده سازی

طراحی و پیاده سازی سیستم ها

شرکت های که به ما اعتماد کرده اند

تکنولوژی ها

گالری تصاویر دفتر