ارتباط با ما 021-22768431
زمان مطالعه: 3 دقیقه

هوشمندسازگان

یکی از شرکت‌های فعال در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارائه مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی سیستم های هوشمند در زمینه مالی و بیمه

هوشمندسازگان
شرکت مهندسی هوشمندسازگان

شرکت مهندسی هوشمندسازگان

شرکت مهندسی هوشمندسازگان

شرکت مهندسی هوشمندسازگان با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و با هدف تولید سیستم های نرم افزاری در سال 1378 تاسیس شد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از بدو شکل گیری خود بر آن بوده که ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ﺗـﻮان ﻋﻤﻠـﯽ و تجربه ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ضمن دستیابی به ﺷﻨﺎﺧﺖ صحیح از ﻧﯿﺎزﻫﺎی خریداران و با بهره گیری از دانش و روش های کارآمد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ دراﺧﺘﯿﺎر خریداران خود قرار دﻫﺪ.

مشاوره و پشتیبانی

مشاوره و پشتیبانی

مشاوره فنی در زمینه IT و پشتیبانی محصولات

طراحی و پیاده سازی

طراحی و پیاده سازی

طراحی و پیاده سازی سیستم ها

شرکت های که به ما اعتماد کرده اند