فهرست برخی از مشتريان:

1- شركت سهامی بيمه ايران
2- شركت خدمات بيمه ای پشتوانه آينده سازان
3- شركت خدمات بيمه ای اميدمشاور
4- شركت كارگزاری رسمی بيمه رايان سايپا
5- شركت خدمات بيمه ای ارگ جديد
6- شركت خدمات بيمه ای چكاد آسايش
7- ساير شركت های بيمه و تمامی نمايندگان بيمه ايران در سرتاسر كشور