در ارتباط مستقیم بین بیمه و بانک ها هیچ گونه کنترلی بر روی تراکنش های بیمه ای که از طریق درگاه های مختلف مانند اینترنت، کارت خوان ها و … ایجاد می شدند وجودنداشت و تراکنش های موجود در صورتحساب های بانک ها وجود نداشت و در نتیجه مغایرت های بسیاری بین تراکنش های بیمه و صورت حساب های بانک مشاهده می شد.

با استفاده از “سامانه صورت حساب الکترونیکی” شرکت مهندسی هوشمندسازگان بر روی تراکنش های بیمه و صورت حساب های موجود کنترل و پردازش انجام می شود. این کنترل به صورت هوشمند انجام شده و طی یک فرآیند مشخص بانک ها فایل های صورت حساب را به صورت روزانه آپلود کرده و از طریق وب سرویس تحویل فایل را اطلاع می دهند. سامانه صورت حساب بر فایل های ارسال شده پردازش اولیع انجام داده و در صورت اعتبار رکوردها، فایل را می پزیرد. سپس عملیات مقایسه رکوردهای بانک با رکوردهای ثبت شده در سمت بیمه انجام می شود و در صورت وجود هرگونه مغایرت علت آن بررسی شده و اقدامات لازم جهت رفع مغایرت ها انجام می شود. شمای کلی از سامانه صورت حساب در شکل زیر قابل مشاهده است.

از مزایای این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کنترل و پردازش ب رتراکنش های موجود در صورت حساب بانک
  • شناسایی و رفع خطاهای موجود در تراکنش ها
  • یکپارچه سازی تراکنش های موجود سمت
  • در دسترس قرار دادن اطلاعات صورتحساب پردازش شده به سامانه های و کاربردی بیمه گری