اساس اين سيستم ، سافا (سيستم انتقال فايل اتوماتيك) است كه جهت كاربردهای نمايندگيهای بيمه ايران با نام سانبا بطور خاص منظوره طراحی گرديده است. سانبا در واقع دو عمل اصلی را انجام می دهد:

1- ارسال اطلاعات به شعبه

2- دريافت اطلاعات از شعبه لازم به ذكر است

سانبا علاوه بر انجام اعمال فوق ، اسكريپتهای (برنامه های اجرايی متنی ) دريافت شده از شعبه را نيز اجرا می كند كه انجام آپديت برنامه های بيمه و ديگر برنامه های تحت يونيكس با بهره گيری از اين قابليت سانبا صورت می پذيرد. – اين سيستم با توجه به امكانات و تكنولوژيهای موجود در آن زمان ، تحت سيستم عامل يونيكس با استفاده از پروتكل UUCP طراحی و پياده سازی گرديده است .

– نرم افزار سانبا بر روی سيستم عامل يونيكس نصب و با استفاده از خطوط تلفن و مودم های خارجی Diaul up مورد بهره برداری قرار گرفت.

– با توجه به مسائلی كه در ارتباطات تلفنی وجود داشت مانند مطرح بودن كيفيت خطوط تلفن ، خراب شدن پورت های سريال روی سيستم ها ، خراب شدن مودم های خارجی و كمياب بودن آنها در بازار و همچنين با توجه به گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژی و روی كار آمدن پروتكل TCPاين سيستم بر روی خطوط پرسرعت ارتقاء يافت.

– نرم افزار سانبا با توجه به نيازهای متفاوت نمايندگان و شركت ها در سه نسخه نمايندگی ، دفتر مركزی و دفتر فرعی به بيمه ايران ارائه گرديد.