با یاری خداوند متعال، شرکت مهندسی هوشمندسازگان با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و با هدف تولید سیستم های نرم افزاری در سال 1378 تاسیس شد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از بدو شکل گیری خود بر آن بوده که ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ﺗـﻮان ﻋﻤﻠـﯽ و تجربه ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ضمن دستیابی به ﺷﻨﺎﺧﺖ صحیح از ﻧﯿﺎزﻫﺎی خریداران و با بهره گیری از دانش و روش های کارآمد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ دراﺧﺘﯿﺎر خریداران خود قرار دﻫﺪ.
با توجه به تجربیات گذشته بدنه کارشناسی شرکت، در فاصله کوتاهی موفق به تولید نسخه اولیه نرم افزار انتقال اطلاعات جهت مکانیزه نمودن انتقال اطلاعات تولید شده توسط شعب و نمایندگان به دفاتر مرکزی برای شرکت ها و بانک ها و نیز اعمال تغییرات سیاست های فروش و بخشنامه های موثر در صدور و فروش گردید. ویژگی شاخص این محصول پشتیبانی نسبتاً کامل از کلیه عملیات تبادل اطلاعات در حوزه های تعریف شده با توجه به بستر های مخابراتی موجود بود که این نرم افزار با بیش از 10000 نقطه ارتباط از دامنه دارترین نرم افزارهای تولید شده در ایران است که در آن سالها تولید و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
موفقیت این سیستم و سیستم های مرتبط مرهون تلاش شبانه روزی واحدهای طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی بوده که توانستند با طراحی سیستم پشتیبانی هوشمند امکان پاسخگویی به کاربران با این حجم را به سرعت و دقت داشته و موجب رضایت مشتریان ارجمند گردیدند. این شرکت در ادامه سیستم های مختلفی را تولید و روانه بازار هدف نموده اند.